โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope

นพ.บริรักษ์ เจริญศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม พร้อมด้วย นพ.ศุภเดช ตันรัตนกุล พญ.ใหม่ เจริญสุข นพ.กรกฤษณ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ และ พญ.พุทธิฌาน์ แก้วมณี ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธี Colonoscope เพื่อพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม ในวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

Fibula free flap reconstruction with CAD / CAM , 3D cutting guide and 3D titanium plate printing technologies

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-17.00

อ. นพ. ณัชชา ยอดระบำ

อ. นพ. ณัฐวุฒิ อัครานุชาต

ณ ห้องผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Live demonstration Trans-anal total mesorectal excision

วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-16.00

ผศ. นพ. ปวิธ สุธารัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยสลัยเชียงใหม่

อ.นพ. บุญชัย งามสิริมาศ ภาควิชาศัลยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ณ ห้องผ่าตัดชั้น 4 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์